Rezervácia

TÜV SÜD Kontrola originality

Čo je kontrola originality?

Zobraziť
Kontrolou originality sa vo všeobecnosti rozumie kontrola vozidla a príslušných registračných dokladov, pri ktorej sa meraním, nedeštruktívnymi skúškami a kontrolou údajov v pátracích a iných evidenciách overuje originalita vozidla a pravosť registračných dokladov vydaných vozidlu.

Kontrolu originality je možné vykonať pre všetky kategórie vozidiel, ktoré podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel. Najčastejšie sa kontrola originality vykonáva pri jednotlivom dovoze vozidiel do SR, vývoze vozidiel zo SR a pri niektorých ďalších administratívnych úkonoch spojených so zmenou údajov v dokladoch vozidla.

Kontrola originality a jej priebeh

Zobraziť
Pri základnej kontrole originality sa vykonávajú tieto úkony:
Kontrola originality skrátená, administratívna, evidenčná a opakovaná (ak sa vykonáva do 30 dní od vykonania pôvodnej kontroly) sa vykonávajú v čiastočnom rozsahu kontroly originality základnej. Rozsah predkladaných dokladov potrebných pre jednotlivý druh kontroly originality stanovuje vyhláška.

Kontrola originality sa vykonáva na náklady prevádzkovateľa vozidla na jeho vlastnú žiadosť alebo v prípade, ak kontrolu originality nariadi okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Odborný posudok o kontrole originality, ak je predkladaný ako povinná príloha v jednotlivých správnych konaniach, má administratívnu platnosť 15 dní.

Doklady potrebné k vykonaniu kontroly originality

Zobraziť
Ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike

- preukaz totožnosti vodiča a osvedčenie o evidencii časť I a II

Ak ide o vozidlo, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel (dovezené vozidlá)

- preukaz totožnosti vodiča
- doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.)
- osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované
- doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii

Ak ide o vozidlo, ktoré ešte nebolo prihlásené do evidencie vozidiel (dovezené nové vozidlá)

- preukaz totožnosti vodiča
- doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.)
- čestné vyhlásenie, že vozidlo nie je, alebo nebolo prihlásené do evidencie v inom štáte
- osvedčenie o zhode COC alebo doklad o udelení schválenia v štáte EÚ

Čo sa týka dokladov, ktoré je potrebné predložiť pri ostatných prípadoch kontroly originality, ich špecifikáciu nájdete vo vyhláške č. 139/2018 Z.z., prípadne neváhajte kontaktovať naše pracovisko kontroly originality telefonicky alebo emailom, kde vám náš kvalifikovaný personál ochotne poradí.

TOP 5 mýtov o kontrole originality

Zobraziť


Cenník Rezervovať termín