TÜV Kontrola originality

Objednať sa online

Čo je kontrola originality?

Kontrolou originality sa vo všeobecnosti rozumie kontrola vozidla a príslušných registračných dokladov, pri ktorej sa meraním, nedeštruktívnymi skúškami a kontrolou údajov v pátracích a iných evidenciách overuje originalita vozidla a pravosť registračných dokladov vydaných vozidlu.

Podmienky a podrobnosti o vykonávaní kontroly originality, o pracoviskách a technikoch kontroly originality stanovuje zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonávacie vyhlášky vydané na vykonanie tohto zákona a jednotlivé metodické pokyny vydané Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Kontrolu originality je možné vykonať pre všetky kategórie vozidiel, ktoré podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel.

Kontrola originality a jej priebeh

Základná kontrola originality

Pri základnej kontrole originality sa vykonávajú tieto úkony:

Čiastočná kontrola originality

Kontrola originality skrátená, administratívna, evidenčná a opakovaná (ak sa vykonáva do 30 dní od vykonania pôvodnej kontroly) sa vykonávajú v čiastočnom rozsahu kontroly originality základnej. Rozsah predkladaných dokladov potrebných pre jednotlivý druh kontroly originality stanovuje vyhláška.
Kontrola originality sa vykonáva na náklady prevádzkovateľa vozidla na jeho vlastnú žiadosť alebo v prípade, ak kontrolu originality nariadi okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Odborný posudok o kontrole originality, ak je predkladaný ako povinná príloha v jednotlivých správnych konaniach, má administratívnu platnosť 15 dní.

Doklady potrebné k vykonaniu kontorly originality

Ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike
- preukaz totožnosti vodiča a osvedčenie o evidencii časť I a II
Ak ide o vozidlo, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel (dovezené vozidlá)
- preukaz totožnosti vodiča
- doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.)
- osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované
- doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii
Ak ide o vozidlo, ktoré ešte nebolo prihlásené do evidencie vozidiel (dovezené nové vozidlá)
- preukaz totožnosti vodiča
- doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.)
- čestné vyhlásenie, že vozidlo nie je, alebo nebolo prihlásené do evidencie v inom štáte
- osvedčenie o zhode COC alebo doklad o udelení schválenia v štáte EÚ
Čo sa týka dokladov, ktoré je potrebné predložiť pri ostatných prípadoch kontroly originality, ich špecifikáciu nájdete vo vyhláške č. 139/2018 Z.z., prípadne neváhajte kontaktovať naše pracovisko kontroly originality telefonicky alebo emailom, kde vám náš kvalifikovaný personál ochotne poradí.
TÜV Stanice
STK a KO