Rezervácia

TUV Emisná kontrola

Čo je emisná kontrola?

Zobraziť
Emisná kontrola motorového vozidla je povinná pre každé vozidlo v prevádzke. Táto kontrola zabezpečuje, že motor vozidla a jeho systémy produkujú iba minimálne množstvo znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, ktoré by mohli ohrozovať životné prostredie.

Kontrola sa vykonáva meraním emisií z výfukových plynov a porovnávaním výsledkov s určenými emisnými limitmi stanovenými buď výrobcom alebo všeobecne záväzným právnym predpisom. Ak vozidlo nespĺňa tieto limity, musí byť opravené, aby bolo schopné splniť emisné normy a zabezpečiť ochranu životného prostredia.

Emisná kontrola je preto dôležitá súčasť údržby vozidiel a zabezpečuje, že vozidlá na cestách nie sú príliš škodlivé pre životné prostredie. V súčasnej dobe sa emisná kontrola na Slovensku vykonáva každé dva roky pre vozidlá s benzinovými motormi a každý rok pre vozidlá s naftovými motormi.

Emisná kontrola a jej priebeh

Zobraziť
Základným druhom emisnej kontroly je emisná kontrola pravidelná. Na základe udeleného oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej možno vykonávať aj emisné kontroly zvláštne a administratívne.
  • Identifikácia - Pri emisnej kontrole vozidla sa začína porovnaním identifikačných údajov uvedených v osvedčení o evidencii a na vozidle. Toto zabezpečí, že vozidlo je overené a identifikované pred vykonaním emisnej kontroly.
  • Stanovenie meraných parametrov - Stanovenie meraných parametrov zahŕňa predpísané hodnoty kontrolovaných parametrov pre dané vozidlo. Vizuálna kontrola emisne relevantných komponentov sa vykonáva na overenie stavu sacej, palivovej, zapaľovacej a výfukovej sústavy vozidla.
  • Vizuálna kontrola - Vizuálna kontrola zahŕňa zhodnotenie stavu sacej, palivovej, zapaľovacej a výfukovej sústavy vozidla. Pokiaľ sú tieto sústavy v technickom stave, ktorý spĺňa predpísané normy, emisná kontrola môže pokračovať.
  • Meranie - Po zahriatí motora na požadovanú teplotu sa kontroluje nastavenie motora, ktoré zahŕňa uhol predstihu zážihu a uhol zopnutia kontaktov pri voľnobežných a pri zvýšených otáčkach. Potom nasleduje meranie emisií, kde sa meria hodnota CO, HC pri voľnobežných otáčkach počas ustáleného stavu. Meranie sa vykonáva v každom vyústení samostatne a vyhodnocuje sa aritmetický priemer.
  • Vyhodnotenie - Po vykonaní emisnej kontroly sa vozidlo vyhodnotí ako spôsobilé, ak pri vizuálnej kontrole vyhovie a pri meraní sa všetky namerané hodnoty kontrolovaných parametrov zodpovedajú predpísaným hodnotám.
Emisná kontrola na vozidle so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom vybavenom alternatívnym palivom sa vykonáva rovnakým spôsobom ako emisná kontrola na vozidle so základným palivom. To znamená, že sa musia dodržiavať rovnaké predpisy a normy, aby sa zabezpečilo, že vozidlo nespôsobuje nadmerné znečisťovanie životného prostredia.

Obávam sa emisnej kontroly. Ako sa na ňu pripraviť?

Zobraziť


Cenník Rezervovať termín